Àrees

Gestió de crisis

Estem immersos en l’era de la globalització, en la qual la comunicació digital fa viral, en segons, l’esclat d’unacrisi corporativa. Els seus efectes són especialment greus quan la crisi s’associa a una investigació penal en relació amb l’activitat d’un ens del sector públic, que afecta a la reputació corporativa, política i personal dels implicats.

 

La prevenció, tractament i soluciód’aquestes crisis no es pot dur a terme de manera estanca en relació amb les diferents dimensions del problema. S’han d’establir, evidentment, mecanismes preventius, però, si es genera un incident greu, que pot comportar responsabilitats i tenir efectes polítics, econòmics i reputacionals, aquest s’ha d’afrontar tenint en compte tots els aspectes implicats: polític, comunicatiu, jurídic i reputacional i sense oblidar la millor defensa per a les persones físiques implicades.

 

Lamentablement, no és aquest l’escenari més freqüent davant aquest tipus de situacions. La falta de preparació, la inexistència d’una estratègia meditada, una erràtica política comunicativa, i la precipitació en l’adopció de decisionsde tot tipus, poden agreujar una situació ja de per sí complexa i, més encara, abocar a punts sense retorn, que poden generar danys personals, econòmics i reputacionals de molt difícil quan no impossible reparació.

 

A ENTRENA&SANTÍN ABOGADOS tenim una amplia experiència en la gestió d’aquest tipus de situacions. Articulem mecanismes preventius i actuem com a coordinadors, assessors i portaveus en el desenvolupament d’una crisi, dissenyant estratègies de defensa i minimitzant els danys corporatius i personals.

derecho penal entrena abogados

Dret Penal

Els professionals d’ENTRENA&SANTÍN ABOGADOS tenen una dilatada trajectòria en processos judicials d’envergadura en tot el territori espanyol. La nostra experiència professional ens permet dissenyar estratègies de defensa globals, coordinant l’assessorament jurídic amb els aspectes comunicatius, de política institucional i la salvaguarda de la imatge de les persones afectades.

 

Assessorament jurídic i intervenció en procediments judicials en tot el territori nacional en l’àrea de Dret Penal i específicament respecte a:

 • Delictes patrimonials: estafes; apropiacions indegudes; insolvències punibles.
 • Delictes contra la propietat intel·lectual i industrial.
 • Delictes societaris: administració deslleial, abús de posició majoritària, falsedat en les comptes societàries; competència deslleial; revelació de secrets.
 • Delictes contra la Hisenda Pública.
 • Delictes contra els drets dels treballadors.
 • Delictes urbanístics i contra el medi ambient; construccions il·legals; contaminació de sòls i atmosfera; contaminació acústica…
 • Delictes contra l’Administració Pública: malversació, suborn, tràfic d’influències.
 • Delictes imprudents: en el trànsit rodat, en l’àmbit laboral, negligències professionals, etc.
 • Delitos contra los Derechos de los trabajadores.
 • Delictes contra l’honor: injuries i calumnies.
derecho administrativo entrena abogados

Dret Administratiu

ENTRENA&SANTÍN ABOGADOS assessora a moltes institucions públiques (ajuntaments, diputacions, fundacions del sector públic, consorcis, empreses públiques, etc.) i coneix la problemàtica i el funcionament del sector públic i la normativa aplicable.

 

Assessorament i defensa dels interessos tant d’Administracions Públiques com de particulars, en via administrativa i contenciosa, en diferents àmbits:

 • Responsabilitat patrimonial.
 • Dret Administratiu sancionador.
 • Contractació pública.
 • Funció pública.
 • Urbanisme.
 • Procediment Contenciós-Administratiu i Constitucional.
 • Dret Administratiu del Medi Ambient.
 • Subvencions.
 • Tributs locals: IBI, IAE, ICIO, etc.

Responsabilitat comptable

El TRIBUNAL DE COMPTESté jurisdicció pròpia en relació amb les comptes del sector públic. En els últims temps, la seva activitat ha sigut especialment rigorosa en relació a la despesa pública vinculada a actuacions de caràcter polític, condemnant a càrrecs polítics a afrontar importantíssimes responsabilitats personals.

 

El concepte de comptedonant, la responsabilitat dels òrgans col·legiats i les particularitats processals de la jurisdicció comptable són conceptes i circumstàncies generalment desconegudes per a càrrecs electes i empleats públics.

 

El nostre equip jurídic té una llarga experiència en aquest tipus de procediments davant el TRIBUNAL DE COMPTES, la qual cosa ens permet prestar assessorament preventiu i defensar els interessos dels nostres clients en les diferents fases de la jurisdicció comptable.