Compliance en el sector públic. El Pla Antifrau per a la gestió dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

I.- Per tal de mitigar els efectes econòmics de la pandèmia en els diferents països que integren la Unió Europea, s’ha posat en marxa un mecanisme d’inversió comunitària que a nivell estatal va donar lloc a l’aprovació del

PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ i RESILIÈNCIA https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf que es configura com a un instrument d’inversió que suposarà la injecció de milers de milions d’euros al sector públic i privat.

El passat 30 de setembre, es va publicar l´Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-15860) que configura el sistema de gestió que hauran de dissenyar totes aquelles entitats del sector públic que percebin fons en execució del Pla. Dintre d’aquest sistema de gestió, s’exigeix que s’implementin mesures destinades a prevenir el frau, així, s’estableix:

toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de sus medidas deberá disponer de un «PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.”

Això determina l’OBLIGACIÓ de dissenyar i aplicar una sèrie de mesures, com són l’avaluació de risc de frau, l’emplenament de la Declaració d’Absència de Conflicte d’Interessos (DACI) i la disponibilitat d’un procediment per abordar conflictes d’interessos.

En aquest sentit, són d’aplicació les definicions de frau, corrupció i conflicte d’interessos recollides a la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lluita contra el frau que afecta als interessos financers de la UE i al Reglament de la UE (EURATOM) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la UE.

II.- El «Pla de mesures antifrau» haurà de complir els següents requeriments mínims:

1) Aprovació per l’entitat decisora o executora, en un termini inferior a 90 dies a comptar des de el 30 de setembre de 2021 o, si escau, des de que es tingui coneixement de la participació en l’execució del PRTR.

2) Estructurar les mesures antifrau de manera proporcionada i entorn als quatre elements clau del anomenat «cicle antifrau»: prevenció, detecció, correcció i persecució.

3) Preveure la realització, per l’entitat de que es tracti, d’una avaluació del risc, impacte i probabilitat de risc de frau en els processos clau de l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i la seva revisió periòdica, biennal o anual segons el risc de frau i, en tot cas, quan s’hagi detectat algun cas de frau o hi hagi canvis significatius en els procediments o en el personal.

4) Definir mesures preventives adequades i proporcionades, ajustades a les situacions concretes, per a reduir el risc residual de frau a un nivell acceptable.

5) Preveure l’existència de mesures de detecció ajustades a les senyals d’alerta i definir el procediment per a la seva aplicació efectiva.

6) Definir les mesures correctives pertinents quan es detecta un cas sospitós de frau, amb mecanismes clars de comunicació de les sospites de frau.

7) Establir processos adequats per al seguiment dels casos sospitosos de frau i la corresponent recuperació dels Fons de la UE gastats fraudulentament.

8) Definir procediments de seguiment per a revisar els processos, procediments i controls relacionats amb el frau efectiu o potencial, que es transmeten a la corresponent revisió de l’avaluació del risc de frau.

9) Específicament, definir procediments relatius a la prevenció i correcció de situacions de conflictes d’interès tal com s’estableix en els apartats 1 i 2 de l’article 61 del Reglament Financer de la UE. En particular, s’haurà d’establir com a obligatòria la subscripció d’una DACI per qui participi en els procediments d’execució del PRTR, la comunicació al superior jeràrquic de l’existència de qualsevol potencial conflicte d’interessos i la adopció per aquest de la decisió que, en cada cas, correspongui.

10) S’estableixen, a més una sèrie d’obligacions formals i materials en el cas de què es tingui la certesa o sospita fundada de l’existència de frau.

III.- L´exigència d’un Pla de mesures antifrau s´emmarca en les polítiques de la Unió Europea en matèria de Bon Govern, Transparència, integritat institucional i prevenció de la corrupció, que porten, com a conseqüència, la voluntat de què en les entitats del sector públic s’implementin programes de compliment normatiu i prevenció del frau, entre les quals es troba la prevenció de conflictes d´interessos i l’obligatorietat dels canals de denúncia per entitats públiques i privades, en virtut de la Directiva (UE) 2019/1937.

Cal recordar, igualment, que la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector públic, estableix, en el seu article 64, l’obligació de què s’adoptin les mesures adequades per a lluitar contra el frau i la corrupció i prevenir els conflictes d’interessos en els processos de licitació.

A tot allò s’afegeix la irrupció de la obligatorietat dels canals de denúncia per entitats públiques i privades: en virtut de la Directiva (UE) 2019/1937, els Estats membres hauran d’aprovar abans del proper 17 de desembre els instruments legislatius corresponents per tal de fer obligatòria l’existència de canals de denúncies en les entitats del sector privat amb 50 o més treballadors, però també en les entitats jurídiques públiques, incloses les que siguin propietat o estiguin subjectes al control d’una entitat pública.

En definitiva, de la normativa expressada es deriva que la implementació de mesures Antifrau suposa UNA OBLIGACIÓ, per aquells ens públics que participin en la gestió i execució dels ajuts provinents del PRTR, i resulta recomanable amb caràcter genèric per a les Administracions Públiques.

* * * * * * * * * * * * * * *

ENTRENA ABOGADOS ha dissenyat un PLA DE MESURES ANTIFRAU, per tal de donar compliment formal als requeriments normatius i, el que és més important, introduir mecanismes efectius per tal de prevenir la corrupció i els conflictes d’interessos, en el marc d´un sistema de Bon Govern, compliment normatiu i integritat institucional.

Aquest Pla s´ha elaborat en base a la nostra experiència en la implementació de models de prevenció de riscos penals a entitats del sector públic, el qual és el resultat d’una profunda anàlisi de la regulació vigent de la responsabilitat penal de les persones jurídiques en el nostre ordenament jurídic i l’experiència acumulada per professionals amb una dilatada experiència en l’exercici del Dret Penal Econòmic, i -a més- tenim un profund coneixement de les necessitats del sector públic, atesa la trajectòria d’assessorament continuat a Ajuntaments, Diputacions i empreses i fundacions del sector públic.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.