Transparència i bon govern

ENTRENA&SANTÍN ABOGADOS, firma amb una llarga i contrastada trajectòria en assessorament en Dret públic, i coneixement del món local, ha assessorat a nombrosos ens públics i empreses en la implementació de les obligacions derivades de la nostra normativa i el disseny d’una estratègia política i de gestió i la prevenció de sancions i responsabilitats.

 

Tanmateix, hem estat presents, com a ponents, en les principals jornades i seminaris organitzats amb la finalitat de donar formació sobre la matèria, i hem col·laborat amb els principals mitjans informatius amb articles d’opinió sobre transparència.

 

La nostra especialitat i experiència ens permet brindar una oferta de serveis molt amplia en aquesta matèria:

01.

Models normatius, documents i protocols

La implementació de les obligacions derivades de la normativa de transparència fa recomanable l’elaboració de documents tipus dels que puguin fer ús els ens locals:

Ordenança de transparència tipus

Entenem que aquest model és necessari, principalment, per als petits municipis sense estructura, organització ni especificitats complexes, tot i que pot ser utilitzat, com a document base, per a municipis de major dimensió.

 

L’Ordenança ha de regular, fonamentalment, les obligacions de publicitat activa, accés a la informació pública, procediments i terminis, unitats municipals de transparència, i principis de govern obert: participació i avaluació de polítiques públiques.

Codi de Bon Govern

El Títol II de la LT estableix els principis de bon govern que hauran d’observar les persones recollides en el seu àmbit d’aplicació. Tot i que la LT no exigeix l’elaboració d’un Codi de Bon Govern, degut a que algunes lleis autonòmiques així ho han previst, resultaria adient que els ens locals elaboressin un codi de conducta dels seus alts càrrecs i determinessin les conseqüències d’incomplir-los. És, per tant, recomanable, la redacció d’un codi estàndard, que puguin utilitzar els ens locals com a garantia de la màxima homogeneïtat en una matèria especialment important i delicada.

Guia de gestió de les sol·licituds d’accés a la informació.

La nova regulació del dret al accés a la informació pública, que suposa un canvi radical en aquesta matèria, així com la complexitat d’equilibrar les obligacions de transparència amb la possible afectació de dades protegides i drets de tercers, fa altament recomanable la redacció d’una guia en aquesta matèria amb l’objecte de que els ens locals actuïn amb seguretat en aquests procediments. Qüestions com la causa d’intermissió, els límits i el procediment que s’ha de seguir davant les peticions dels ciutadans, haurien d’estar clarament desenvolupades.

Guia de processos participatius: preparació, organització, logística, tramitació i avaluació de resultats.

Tant la Llei de Transparència estatal com algunes de les lleis de transparència aprovades a nivell autonòmic defensen el govern obert com un dels principis d’actuació de l’administració pública, fonamentant la participació i la col·laboració ciutadanes en la presa de decisions públiques i en el seguiment i l’avaluació de l’aplicació d’aquestes decisions. Concretament, l’Administració Pública ha d’establir procediments de participació i col·laboració ciutadana en l’elaboració de plans i programes de caràcter general i en la definició de les polítiques públiques més rellevants.

 

Per tant, la normativa, més enllà de proclamar principis d’actuació, estableix obligacions concretes. Convé, per tant, dotar als ens locals d’instruments, guies i protocols d’actuació per a la previsió, preparació, organització, logística, tramitació i avaluació de processos participatius.

02.

Auditoria en matèria de transparència

ENTRENA&SANTÍN ABOGADOS està prestant a mols ens públics assessorament específic adaptat a la seva pròpia realitat, dimensió i projecte de govern. Un dels serveis més demandats és la gestió d’auditories de transparència. Amb el següent contingut:

 

1.- Estudi i sistematització de la informació i documentació ja present a la pàgina web de la institució o en el portal de la transparència del Govern estatal.

2.- Anàlisis de les obligacions pendents de compliment en matèria de transparència.

3.- Establiment dels objectius d’eficiència en la gestió, polítics i comunicatius i de participació ciutadana.

4.- Disseny d’una planificació per fases per a la implementació de la normativa.

5.- Redacció dels protocols d’elaboració i gestió de la informació pública.

03.

Formació

La nova normativa determina, per una part, la necessitat de que càrrecs electes, alts càrrecs i funcionaris siguin conscients de les noves obligacions en transparència, però, també, que assumeixin com a propis, els principis de govern obert i bon govern que han de dur a una administració més moderna, transparent i eficient. Per això, resulta necessari impartir formació a tots els obligats per la Llei.

 

ENTRENA&SANTÍN ABOGADOS facilita formació específica per als diferents.

04.

Assessorament continuat

Finalment, davant la complexitat de la implementació de la normativa, i del fet de que aquesta labor no finalitza, sinó que, de fet, comença amb voluntat de perpetuar-se com una nova manera de gestió pública, els ens públics, sovint sol·liciten assessorament continuat en transparència. El despatx ofereix els següents serveis:

 

1.- Supervisió de la implementació del procés en les diferents fases.

2.- Assessorament continuat respecte al compliment de les obligacions en matèria de transparència. Actualització de les modificacions normatives.

3.- Assessorament jurídic respecte de les peticions dels ciutadans en l’exercici del dret a la informació.

4.- Assessorament jurídic i eventual defensa dels interessos de la institució en procediments sancionadors i penals relacionats amb l’aplicació de la Llei de Transparència.

5.- Coordinació amb l’actuació d’altres Administracions Públiques.