DECRET 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.

S’ha publicat el Decret 8/2021, de 9 de febrer, del Govern de la Generalitat de Catalunya de Transparència i el dret d’accés a la informació pública, pel qual es desenvolupen alguns aspectes de la Llei 19/2014, de 29 de desembre.

Del nou text normatiu destaca el següent:

• Es manté un ampli concepte d’obligació de publicitat activa.

• S’estableix l’obligació que l’entitat del sector públic faci pública, en el termini de 15 dies hàbils, la informació facilitada per les entitats referides a  l’article 3.1(d) i (e) de la Llei 19/2014.

• Desenvolupa les obligacions de transparència de les entitats privades.

• Concreta els conceptes de retribucions, indemnitzacions i dietes dels càrrecs electes i directius i la seva transparència.

• Es desenvolupa la publicitat d’agendes publiques i regals.

• Es regula, detalladament, l’obligació de la publicitat  de les subvencions i la  contractació pública.

• Aclareix el concepte d’informació pública i regula els diferents aspectes del seu tractament, com els relatius a la identitat del sol·licitant, la derivació, la modificació i l’acumulació de sol·licituds i audiència de tercers.

• Es desenvolupen els criteris d’aplicació de les causes d’inadmissió i protecció de dades personals, especialment en els casos de risc derivats de violència de gènere o amenaça terrorista.

• Es crea una llicència oberta per utilitzar informació per a la reutilització de la informació pública.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.